17 online
Wielkość czcionki

Ewidencja uprawnionych lekarzy

Ewidencję lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami prowadzi Marszałek Województwa.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 250 ze zm.).

Uprawnionym lekarzem jest osoba, która łącznie spełnia następujące wymagania:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu lekarza;
 2. posiada co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza;
 3. posiada:
  a) specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo
  b) inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust.1 ustawy o kierujących pojazdami;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
 5. została wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy.

Dokumenty niezbędne do uzyskanie wpisu w ewidencji uprawnionych lekarzy:

 1. wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy, wg wzoru załączonego poniżej;
 2. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza (wszystkie wpisy);
 3. dokumenty potwierdzające 5-letni staż pracy w zawodzie lekarza (np.: świadectwa pracy lub zaświadczenie od aktualnego pracodawcy bądź oświadczenie o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej wraz z podaniem nr NIP / Regon umożliwiających identyfikację przedmiotowej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo innej specjalizacji i dodatkowego szkolenia określonego w odrębnych przepisach;
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przeciwko wiarygodności dokumentów, wg wzoru załączonego poniżej;
 6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji w sprawie wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy (oryginał).

Wysokość opłat:

 • Opłata za wpis do ewidencji wynosi 50,00 zł. Niniejszą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: BANK Pekao S.A. XI O/Łódź 13 1240 3073 1111 0010 0269 1160.

 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wynosi 17 złotych, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2015 poz.783 późn. zm.).
  Wpłatę opłaty skarbowej dokonuje się na konto Urzędu Miasta Łodzi: GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

*wszelkie dokumenty składane w formie kserokopii powinny zostać poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem.

UWAGA! AKTUALIZACJA DANYCH W EWIDENCJI!

Osoby wpisane przed dniem 19 stycznia 2013 roku do rejestru prowadzonego dotychczas przez Wojewodę Łódzkiego dokonują jedynie aktualizacji danych poprzez złożenie wniosku o aktualizację danych - wzór wniosku poniżej.

Wszelkie zmiany danych zamieszczonych w ewidencji winny być zgłaszane pisemnie Marszałkowi Województwa Łódzkiego w terminie 14 dni od ich zaistnienia, poprzez złożenie wniosku o aktualizację danych - wzór wniosku poniżej.

Uwaga! W związku z nowym wzorem pieczątki uprawnionego lekarza do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców, wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2014 r. poz. 949) uprzejmie informujemy, iż numer ewidencyjny/nr wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy nie jest tożsamy z numerem zaświadczenia wydanym przez Wojewodę Łódzkiego, na podstawie którego część lekarzy została wpisana do właściwego rejestru przed wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami. W celu ustalenia numeru ewidencyjnego prosimy o złożenie wniosku wg. wzoru poniżej.

Sprawy związane z Ewidencją uprawnionych lekarzy prowadzi Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi.

Korespondencję w przedmiotowym zakresie należy kierować na adres:

Marszałek Województwa Łódzkiego
za pośrednictwem
Departamentu Polityki Zdrowotnej
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź


Dodatkowe informacje:
Natalia Garczyńska
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
tel. (42) 291 98 76

Marzena Różycka
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
tel. (42) 291 98 78

Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (8 votes)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www