12 online
Wielkość czcionki

Strategia eZdrowia

Strategia eZdrowia

STRATEGIA EZDROWIA

"Strategia eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013" została przyjęta przez Zarząd Województwa w dniu 29 sierpnia 2007 roku.Od tego dnia jest formalną, pełnoprawną w skali regionu i pierwszą w Polsce dziedzinową strategią w obszarze społeczeństwa informacyjnego i ochrony zdrowia.

"Strategia eZdrowia dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013", obok Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego (zarówno Loris jak i Loris Plus) oraz "iŁódzkie 2013 - Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim do roku 2013", ma szansę stać się wymiernym programem projektów i koncepcji, które mają przynieść mieszkańcom województwa poprawę jakości życia oraz zmienić województwo łódzkie z regionu agrokulturalnego w region wiedzy i innowacji.

Strategia eZdrowia Województwa Łódzkiego bardzo dobrze wpisuje się zarówno w "Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego do roku 2020" jak i Strategię Unii Europejskiej "i2010: Europejskie Społeczeństwo Informacyjne w roku 2010".

Strategia eZdrowia może zostać zrealizowana dzięki wykorzystaniu w naszym regionie środków własnych województwa łódzkiego, dzięki współfinansowaniu z "Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ 2007-2013)", jak również dzięki centralnym programom operacyjnym (Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka), programom Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 (Interreg IVC oraz Central Europe 2013) oraz programom unijnym ukierunkowanych na badania i innowacje (Siódmy Program Ramowy czy Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjnosci i Innowacji).
Strategia eZdrowia określa misję, wizję, priorytety, projekty główne oraz wysokość środków, jakie powinno Województwo Łódzkie przeznaczyć na aktywnosć związaną z tematem eZdrowia w latach 2007-2013.

WIZJA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2013

Placówki opieki zdrowotnej w województwie łódzkim – w efekcie planowych działań władz regionu – powszechnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla poprawy jakości usług i w celu sprostania społeczno – ekonomicznym wyzwaniom zmian demograficznych.

Mieszkańcy regionu posiadają dostęp do wiarygodnych usług informacyjno-konsultacyjnych oraz do wybranych usług telemedycznych świadczonych przez zintegrowane interoperacyjnie systemy teleinformatyczne, służące także pracownikom placówek opieki zdrowotnej do wymiany danych drogą elektroniczną, analiz danych oraz wspomagania zarządzania.

PRIORYTETY STRATEGII EZDROWIA

Priorytetem głównym Strategii eZdrowia jest: Podniesienie jakości usług medycznych i zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie problematyce eZdrowia roli jednego z motorów innowacyjnego rozwoju województwa."

Priorytety szczegółowe Strategii eZdrowa:

  1. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej placówek restrukturyzowanego systemu opieki zdrowotnej województwa łódzkiego w celu zapewnienia warunków dla realizacji innowacyjnych projektów eZdrowia.
  2. Realizacja przez konsorcja podmiotów wywodzących się z sektora zdrowia publicznego i badawczo-rozwojowego oraz firm teleinformatycznych innowacyjnych projektów eZdrowia w wybranych placówkach regionalnego systemu opieki zdrowotnej.
  3. Zapewnienie warunków dla wzrostu kapitału wiedzy i podniesienia umiejętności praktycznych wśród menedżerów i pracowników placówek regionalnego systemu opieki zdrowotnej oraz dla transferu dobrych praktyk w celu zagwarantowania ciągłości i trwałości wdrożeń projektów eZdrowia.
  4. Stworzenie aktywnie działającej sieci regionalnych interesariuszy eZdrowia poprzez zapewnienie formalno-organizacyjnych warunków dla jej działalności oraz powołanie profesjonalnego podmiotu koordynującego wdrażanie Strategii i jej projektów głównych.

Dokumenty do pobrania

Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (4 głosy)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www