1 online
Wielkość czcionki

Dokumenty krajowe

Do najważniejszych dokumentów, wyznaczających priorytety w polityce zdrowotnej kraju zaliczyć należy przede wszystkim Strategię rozwoju ochrony zdrowia w Polsce na lata 2007-2015 oraz Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015.

Strategia rozwoju ochrony zdrowia w Polsce na lata 2007-2015 jest dokumentem towarzyszącym realizacji Narodowego Planu Rozwoju, a tym samym częścią programu kompleksowego zmodernizowania i rozwoju Polski, zgodnego z priorytetami Strategii Lizbońskiej. Wskazuje również na kierunki wydatkowania publicznych środków wspólnotowych.

Strategia ta, poprzez realizację celów operacyjnych, ma wpływać na zdrowie społeczeństwa polskiego z uwzględnieniem prognoz demograficznych i epidemiologicznych do roku 2020 i wynikającego z nich zapotrzebowania na określone zasoby.

Dobre zdrowie, a co za tym idzie dłuższe lata życia w zdrowiu, są traktowane jako klucz do wzrostu ekonomicznego kraju, podnoszenia jakości życia jednostek i całego społeczeństwa, a w efekcie lepszego wykorzystania zasobów kapitału ludzkiego. Dlatego nadrzędnym celem Strategii jest "Poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego kraju".

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 90/2007 z dnia 15 maja 2007 roku, jako główny cel przyjmuje "Poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu", poprzez:

  • kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa,
  • tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu,
  • aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia.

Jest on czwartą wersją Programu, który po raz pierwszy został opracowany w 1990 roku, zmodyfikowaną i uzupełnioną o aktualne cele wynikające ze zmian demograficzno-epidemiologicznych. Program został oparty na przeprowadzonej w 2003 roku analizie stanu zdrowia społeczeństwa, która wykazała, że pomimo wzrostu przeciętnego dalszego trwania życia i poprawy sytuacji w zakresie zachorowalności na choroby układu krążenia, stan zdrowia Polaków nadal jest dużo gorszy niż mieszkańców zachodniej Europy.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 ma umożliwić podejmowanie zintegrowanych działań w zakresie zdrowia publicznego, a także bardziej skuteczną realizację zadań prozdrowotnych.

W tym dziale, znajdziecie Państwo najważniejsze programy o kluczowym znaczeniu dla polityki zdrowotnej w Polsce.

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www