11 online
Wielkość czcionki

Dokumenty krajowe

Do ważniejszych dokumentów, wyznaczających priorytety w polityce zdrowotnej kraju należą:

Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020 (Policy paper)
Dokument ten ma charakter strategiczno – wdrożeniowy. Opisane w nim cele, kierunki interwencji i narzędzia realizacji, projektowane na lata 2014 – 2020 odpowiadają na problemy i wyzwania w obszarze opieki zdrowotnej.
Policy paper przedstawia diagnozę sytuacji zdrowotnej w Polsce, obejmującą analizę demograficzną wraz z oceną wpływu prognozowanych zmian na system opieki zdrowotnej, opisuje także organizację systemu zdrowotnego i diagnozę istniejących zasobów. Pokazuje mocne i słabe strony systemu ochrony zdrowia, a także wyzwania i szanse przed nim stojące. Jest to dokument, który przedstawia długofalową wizję rozwoju systemu ochrony zdrowia, a także cele strategiczne oraz narzędzia ich realizacji w sposób kompleksowy – opierając się na wiedzy i doświadczeniu z zakresu epidemiologii, demografii, analizy zasobów oraz prognozowania potrzeb.

Cele operacyjne określone w Policy paper:
A. Rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.
B. Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym poprzez rozwój opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi.
C. Poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej oraz wpieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ochronie zdrowia
D. Wsparcie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się potrzeb społecznych.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 i ustawa o zdrowiu publicznym
W dniu 16 września 2016 roku w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone rozporządzanie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. Jest to podstawowy dokument polityki zdrowia publicznego. Wyznacza on cele strategiczne i operacyjne oraz najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa. Przyjęcie Narodowego Programu Zdrowia było jednym z głównych założeń ustawy o zdrowiu publicznym, która weszła w życie 3 grudnia 2015 r.

Ustawa o zdrowiu publicznym określa:

 • zadania z zakresu zdrowia publicznego,
 • podmioty, które realizują te zadania,
 • zasady finansowania zadań

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

 • monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia i jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
 • edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa (w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych);
 • promocję zdrowia;
 • profilaktykę chorób;
 • działania dotyczące rozpoznawania, eliminowania i ograniczania zagrożeń oraz szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego (m.in. w domu, szkole i pracy);
 • analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
 • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego;
 • rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
 • ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;
 • działania w obszarze aktywności fizycznej.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji:

 • ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym ze środków państwowych funduszy celowych;
 • realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego:

- innych ministrów lub centralnych organów administracji rządowej, w tym ze środków państwowych funduszy celowych,

- agencji wykonawczych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, w tym Narodowego Funduszu Zdrowia;

 • jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym celem ustawy jest utworzenie struktur odpowiedzialnych za koordynację oraz monitorowanie działalności władz publicznych wpływających na zmianę stanu zdrowia populacji, a także zapewnienie stabilnych mechanizmów finansowania.

Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu. Zgodnie z zapisami (NPZ) można ten cel osiągnąć dzięki realizacji celów operacyjnych, którymi są:

 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.
 2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych i uzależnieniami behawioralnymi.
 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.
 4. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.
 5. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.
 6. Poprawa zdrowia prokreacyjnego.

Mapy potrzeb zdrowotnych
Mapy potrzeb zdrowotnych to narzędzie analityczne wspierające decyzje zarządcze w ochronie zdrowia. Przedstawiają one trendy demograficzne i epidemiologiczne, istniejącą infrastrukturę w ochronie zdrowia oraz przyszłe potrzeby w tym zakresie.
W oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych wspierane będzie podejmowanie decyzji o lokowaniu środków inwestycyjnych na ochronę zdrowia zgodnie z potrzebami zdrowotnymi ludności (m.in. według liczby prognozowanych zachorowań na daną jednostkę chorobową w regionie).
Warto podkreślić, że Mapy potrzeb zdrowotnych były narzędziem wykorzystanym także przy opracowaniu priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.
Ministerstwo Zdrowia opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie: lecznictwa szpitalnego - krajową oraz 16 regionalnych, onkologii – krajową oraz 16 regionalnych, kardiologii – krajową oraz 16 regionalnych. Ministerstwo zdrowia przedstawiło także nowe mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorych.
Szczegółowe informacje dostępne są na specjalnej stronie poświęconej mapom.

 

Źródło:

 • Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020.
 • Ustawa o zdrowiu publicznym.
 • Rozporządzanie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (3 głosy)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www