7 online
Wielkość czcionki

Ratownictwo medyczne

Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce

Ratownictwo medyczne jest to system, który tworzy się w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W Polsce sposób organizacji systemu ratownictwa medycznego określa ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Jednostkami systemu są: szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Podmiot leczniczy, w skład którego wchodzi któraś z jednostek systemu jest nazywany dysponentem jednostki.

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

  • specjalistyczne „S” (w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny);
  • podstawowe „P” (z co najmniej dwiema osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarką lub ratownikiem medycznym).

Z jednostkami systemu współpracują centra urazowe i jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (tj. oddziały które udzielają świadczeń specjalistycznych, niedostępnych w większości innych szpitali, np. oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgiczne, neurochirurgiczne, kardiologiczne). Ponadto z systemem współpracują służby Policji i Straży Pożarnej.
Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego na terenie kraju sprawuje Minister Zdrowia. Natomiast na poziomie województwa organizowanie i koordynowanie systemu należy do Wojewody, który tworzy plan działania systemu. Plan określa szczegółowo sposób funkcjonowania jednostek systemu ratownictwa medycznego oraz podmiotów z nimi współpracujących, a także organizację systemu powiadamiania o zdarzeniach nagłych w województwie.
Każdy zespół ratownictwa medycznego działa w określonym rejonie operacyjnym. Rejony operacyjne są wyznaczone w taki sposób, aby zapewnić, że karetka dojedzie na miejsce zdarzenia w czasie, który został ustalony w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

A jak to wygląda w województwie łódzkim?

Województwo łódzkie podzielone jest na 20 rejonów operacyjnych, które są obsługiwane przez 11 dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. W skład systemu ratownictwa medycznego wchodzi:

  • 17 szpitalnych oddziałów ratunkowych,
  • 100 zespołów ratownictwa medycznego: w tym 30 specjalistycznych "S", 70 podstawowych "P" (w tym jeden pełniący dyżur przez 12 godzin dziennie),
  • 2 zespoły ratownictwa medycznego podstawowe – wodne: obejmujące zasięgiem działania akwen Zalewu Sulejowskiego oraz Zbiornika Jeziorsko, funkcjonujące od 15 czerwca do 15 września,
  • 1 śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Filia w Łodzi stacjonujący w Porcie Lotniczym Łódź, im. Wł. Reymonta. Śmigłowiec wykonuje loty od godziny 7.00, lecz nie wcześniej niż od wschodu słońca, do 45 min. przed zachodem słońca, lecz nie dłużej niż do godziny 20.00.

Z systemem tym na terenie województwa łódzkiego współpracuje 115 jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, zlokalizowanych w 34 szpitalach. Ponadto w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi funkcjonuje jedno w województwie Centrum Urazowe, przyjmujące osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego z ciężkimi, mnogimi lub wielonarządowymi obrażeniami ciała.

Koordynację działań jednostek systemu zapewnia, działające w systemie całodobowych dyżurów, stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Lekarz koordynator ratownictwa medycznego
tel.: (+48) 42 664-14-49, 42 664-14-50
fax: (+48) 42 664-14-45
e-mail: lekarz@lodz.uw.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji i funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w województwie łódzkim można znaleźć w opracowanym przez Wojewodę „Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego”.

Opracowanie własne na podstawie:
1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2017 r.

Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www