3 online
Wielkość czcionki

Ratownictwo medyczne

Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce

Ratownictwo medyczne jest to system, który tworzy się w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W Polsce sposób organizacji systemu ratownictwa medycznego określa ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 757 ze zm.).

Jednostkami systemu : szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na specjalistyczne „S” (w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny) i podstawowe „P” (z co najmniej dwiema osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarką lub ratownikiem medycznym). Zakład opieki zdrowotnej, w skład którego wchodzą któreś z wyżej wymienionych jednostek systemu, określany jest dysponentem jednostki. Dysponenci zawierają umowy z NFZ na świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego.

Z jednostkami systemu współpracują jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (tj. oddziały które udzielają świadczeń specjalistycznych, niedostępnych w większości innych szpitali, np. oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgiczne, neurochirurgiczne, kardiologiczne) oraz powstające dopiero centra urazowe. Stanowią one organizacyjnie wydzieloną część szpitala, ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, w której wybrane specjalistyczne oddziały powiązane zakresem zadań w taki sposób, aby zapewnić szybką diagnozę i leczenie pacjenta urazowego (w Polsce ma powstać 14 centrów, będą do nich trafiać pacjenci z ciężkimi, mnogimi lub wielonarządowymi obrażeniami ciała). Ponadto z systemem współpracują służby Policji i Straży Pożarnej.

Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego na terenie kraju sprawuje Minister Zdrowia. Natomiast na poziomie województwa nadzór oraz organizowanie i koordynowanie systemu należy do Wojewody, który tworzy wojewódzki plan działania systemu. Plan określa szczegółowo sposób funkcjonowania jednostek systemu ratownictwa medycznego oraz podmiotów z nimi współpracujących, a także organizację sposobu powiadamiania o zdarzeniach nagłych w województwie. Ponadto placówki, które chcą mieć kontrakt z NFZ na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych muszą zostać wpisane do planu.

Każdy zespół ratownictwa medycznego działa w określonym rejonie operacyjnym i obszarze działania. Obszar działania jest wyznaczony w taki sposób, aby zapewnić ustalone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym parametry czasów dotarcia karetki na miejsce zdarzenia. Rejon operacyjny jest to rejon określony w wojewódzkim planie działania systemu, obejmujący co najmniej jeden obszar działania.

A jak to wygląda w województwie łódzkim?

Województwo łódzkie podzielone jest na 20 rejonów operacyjnych (21 i 22 rejon stanowi obszar Zalewu Sulejowskiego oraz Zbiornika Jeziorsko).
W skład systemu ratownictwa medycznego wchodzi:

  • 16 szpitalnych oddziałów ratunkowych,
  • 98 zespołów ratownictwa medycznego: w tym 65 podstawowe "P" i 33 specjalistyczne "S",
  • 2 zespoły ratownictwa medycznego podstawowy – wodny w Bronisławowie, obejmujący zasięgiem działania akwen Zalewu Sulejowskiego (rejon 9), funkcjonujący od 15 czerwca do 15 września, oraz zespół obejmujący zasięgiem działania akwen Zbiornika Jeziorsko,
  • 1 śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Filia w Łodzi stacjonujący w Porcie Lotniczym Łódź, im. Wł. Reymonta. Śmigłowiec wykonuje loty od wschodu słońca do 45 minut przed zachodem słońca oraz co najmniej od godziny 7 do godziny 20, w przypadku, gdy wschód słońca następuje przed godziną 7, a zachód po godzinie 20.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ ma podpisane umowy z 15 dysponentami zespołów ratownictwa medycznego.

Z systemem ratownictwa medycznego na terenie województwa współpracują 72 jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Są one zlokalizowane w 31 szpitalach.

Ponadto w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi tworzone jest Centrum Urazowe. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Oś priorytetowa XII, Działanie 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego. Termin realizacji projektu przewidziano do końca 2012 roku.

Koordynację działań jednostek systemu zapewnia, działające w systemie całodobowych dyżurów, stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Lekarz koordynator ratownictwa medycznego
tel.: (+48) 42 664-14-49, 42 664-14-50
fax: (+48) 42 664-14-45
e-mail: lekarz@lodz.uw.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji i funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w województwie łódzkim można znaleźć w opracowanym przez Wojewodę „Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego”.

Opracowanie własne na podstawie:
1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1757 ze zm.).
2. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego, 2011 r, www.lodzkie.eu

Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www